جمعه 5 آبان‌ماه سال 1385

اخر این جاده کجاس؟ تا کجا باید رفت ؟