سه‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1385
خدایا آبروی من را به توانگری نگه دار و شخصیت من را با تنگدستی از بین مبر
تا مبادا از روزی خوارانت روز ی بخواهم و از آفریدههای بدکردار طلب مهربانی
کنم و در حالتی قرار گیرم که به تعریف وتمجید کسی که به من چیزی داده بپردازم
و از کسی که مرا از امکاناتی منع کرده بد گویی کنم ..............