پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1385

شهادت عشق

شهادت محبت

شهادت مولای خوبی هاتسلیت. علی عشق است.

علی ایینه تمام خوبی هاست. من چگونه با این کلمات از امام علی بگویم.

که امشب تمام دینا  اسمان زمین گریه مکنند. ای علی چه راحت پر کشیدی رفتی  گریه یتمان ماند   کوفه .کوفه بی وفا

سبحان الله. کلمات ناقص من شاید بتواند واژه تسلیت من برساند