یکشنبه 9 مهر‌ماه سال 1385

 

 خدایا مرا به تدبیر خود از تدبیرم‌؛

 و به اختیارت از اختیارم  بی نیاز کن

 و در مورد بیچارگیم  مرا در نظر داشته باش.