چهارشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1384

راستش یه چند روز رفته بودم مشهد برای زیارت جای همتون خالی حالی بردیم خفن 
۳تا میلاد هم اونجا بودم- 

 
-------------------------------------------------------