پنج‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1384


زندگی سر شار از شور است
پاره ای از آن باش
زندگی آمیخته به تلاش است
با آن آغاز کن
زندگی با اندوه همراه است
درد از آن بزدای
زندگی با شادی همراه است
احساس از کندر یابش وتقسیم اش کن
زندگی بسته به آرمانهایی است
بکوش تا به والاترینشان برسی
زندگی مقصدی را می جوید
کاشف آن باش
----------------
"جونیوان"